*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia społeczne’ Category

Ubezpieczenie kredytu chroni bank nie ciebie

ubezpieczenia dolaczane do kartMimo tego, że przy zaciąganiu kredytu hipotecznego musimy wykupić przynajmniej jedno ubezpieczenie, a w niektórych przypadkach więcej, to trzeba pamiętać, że te ubezpieczenia nie maja chronić nas ale bank. Tymczasem, niektórzy konsumenci budują na fakcie kupna tych polis swoje złudne poczucie bezpieczeństwa finansowego. W przypadku polis, które bank wymaga od kredytobiorców, to bank a nie klient jest podmiotem uprawnionym do występowanie o odszkodowanie. Oczywiście nie musi to robić, tak samo nie musi też wchodzić na drogę sądową jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Dlaczego piszę, że nie musi? No bo czasami mniej czasochłonne i kosztowne jest ściągnięcie zaległych należności ok klienta, mimo że ma on problemy z regularnymi spłatami. Tym bardziej, że zabezpieczeniem kredytu jest kredytowana nieruchomość, którą w razie potrzeby bank może sprzedać.

Zobrazujmy to przykładem z życia, który wprawdzie nie wiąże się z kredytem hipotecznym ale zasada działania jest ta sama. Pewne małżeństwo w roku 2008 wzięło kredyt konsolidacyjny na kwotę 130 tys. zł.. Warunkiem jego otrzymania było ubezpieczenie na życie, które oboje małżonków wykupiło wpłacając składkę w wysokości 4,7 tys. zł za pięć lat z góry. Jako zabezpieczenie kredytu posłużyła hipoteka posiadanego przez nich mieszkania. 8 miesięcy po zaciągnięciu kredytu zmarł mąż, żona sądziła, iż w tej sytuacji odszkodowanie z ubezpieczenia zostanie przeznaczone na spłatę kredytu tak bowiem wyjaśniła jej konieczność wykupienia ubezpieczenia pracownica banku. Ubezpieczyciel jednak wydał decyzję odmowną i nie wypłacił odszkodowania. Powodem było stwierdzenie przez lekarza współpracującego z firmą, że ubezpieczony ukrył fakt iż miał chore serce. Według żony mąż raz tylko był w szpitalu i generalnie nie chorował zaś powodem zgonu była sepsa co wykazała zlecona sekcja zwłok. Posiada ona niezbędną dokumentację medyczną, która potwierdza to co mówi, niestety nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia towarzystwa ubezpieczeniowego bo uprawniony do tego jest jedynie bank i nie zgodził się na przyznanie swojej klientce praw do tego typu działań. Teraz kobieta nie jest w stanie samodzielnie spłacać zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Bank póki co czeka na zakończenie postępowania spadkowego, tyle tylko, że jedynym spadkiem kobiety jest mieszkanie, w którym mieszka, a które jest zabezpieczeniem kredytu.

 

Ten przypadek nie jest odosobniony. Banki po prostu wiedzą co w takich sytuacjach jest dla nich łatwiejsze i takie rozwiązania wybierają. Często chodzi właśnie o blokowanie przez bank możliwości odwołania się albo też nie występowanie o odszkodowanie.

Oto kolejny przykład – tym razem z jednej ze skarg, które trafiły do Rzecznika. Po śmierci kredytobiorcy, który wcześniej wykupił odpowiednie ubezpieczenie bank zażądał by spłatę zobowiązań przejęli spadkobiercy. Gdy otrzymali wezwanie do uregulowania długu zapłacili żądaną kwotę, później jednak zwrócili się z pytaniem do Rzecznika czy kredyt posiadał ubezpieczenie. Dowiedzieli się, że polisa była wykupiona, tyle tylko, że bank nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

 

Dzięki takiemu postępowaniu banki nie ponoszą takich kosztów jak w sytuacjach gdyby w razie odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia trzeba było pozwać ubezpieczyciela do sądu. Wystąpienie do spadkobierców jest dużo tańsze i prostsze. Jest też powód, o którym się raczej nie mówi a mianowicie fakt, że to co kredytobiorcy płacą jako składkę na ubezpieczenie w rzeczywistości tylko w części nią jest i ta część trafia do ubezpieczyciela. Pozostała kwota to ukryta przez bank opłata z tytułu udzielenia kredytu. Zazwyczaj ubezpieczyciel dostaje 10 % a bank 90 %. Kwota dla banku zmniejsza się wraz ze wzrostem jego szkodowości w oczach firmy ubezpieczeniowej. Innymi słowy im więcej odszkodowań otrzymuje tym jest ona mniejsza.  Tak więc jak widać jest to kolejny powód, dla którego bankom nie opłaca się korzystania z wykupionych przez klientów ubezpieczeń. Niestety działania te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyższe renty i emerytury? To możliwe

W końcu weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Dzięki temu osoby, które wcześniej nie miały możliwości wyliczenia kapitału początkowego z uwagi na zbyt krótki okres zatrudnienia po reformie (poniżej 6 miesięcy), teraz będą mogły o to wystąpić do ZUS. Ponadto osoby w wieku emerytalnym będą mogły same wybrać 10 lat, z których ma być obliczony ich kapitał początkowy nie jest on ograniczony niczym w swoim wyborze. Oczywiście by ZUS ustalił ten kapitał emeryt musi przedłożyć dokumenty, które potwierdzą wysokość zarobków w wybranym okresie.

Prawo do ponownego przeliczenia kapitału początkowego mają również ci, którzy otrzymują już świadczenia rentowe lub emerytalne. Nie należy jednak się spodziewać, że jeśli okaże się,  iż emerytowi przysługuje wyższe świadczenie otrzyma on wyrównanie za poprzednie lata. Po prostu emerytura w nowej wysokości będzie wypłacana od momentu ponownego przeliczenia kapitału.

Nowe przepisy zmieniają nie tylko ale i rentowe. Zaczęły bowiem obowiązywać nowe zasady, na jakich ustala się prawo do rent z powodu całkowitej niezdolności do pracy, pracowników, którzy są w wieku powyżej 30 lat. Warunkiem otrzymania renty będą odpowiednio długie okresy, w których odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne – dla kobiet powinien on wynosić 30 lat, zaś dla mężczyzn – 35 lat. Dotychczas takie osoby musiały wykazać, że w okresie 10 lat od złożenia wniosku o rentę, przynajmniej przez 5 lat odprowadzały składki, co nieraz w przypadku osób długotrwale bezrobotnych było niemożliwe, mimo że wcześniej posiadały długi staż pracy.

Nowe przepisy ułatwiają też starania o zasiłek pogrzebowy. Dotychczas w ciągu 12 miesięcy od śmierci bliscy zmarłego musieli złożyć wniosek o wypłatę zasiłku. Teraz ten czas będzie liczony od dnia pogrzebu, co jest ułatwieniem dla osób, których bliscy zmarli za granicą a oni dowiedzieli się o tym stosunkowo późno. Teraz więc mogą sprowadzić ciało zmarłego do kraju, wyprawić pogrzeb i dopiero wystąpić o zasiłek.

Debata o ubezpieczeniach emerytalnych

Dziennik „Rzeczpospolita” zorganizował debatę na temat ubezpieczeń emerytalnych a dokładniej zwiększenia świadomości emerytalnej obywateli naszego kraju, w której wzięli udział Irena Wóycicka pełniąca funkcję podsekretarza stanu w kancelarii prezydenckiej, Zbigniew Derdziuk będący prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Andrzej Raczko należący do Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Maciej Jankowski – prezes Avivy oraz inni eksperci.

Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że dane szacunkowe mówiące o tym, iż emerytura w ramach ubezpieczenia społecznego będzie wynosić 30 % ostatnio pobieranego wynagrodzenia wcale nie muszą odpowiadać rzeczywistości. Jednym słowem jest to wersja optymistyczna. Może bowiem okazać się, że świadczenia te wyniosą 20 % lub mniej. Tymczasem wiele osób ciągle oblicza jej wysokość biorąc pod uwagę pięćdziesiecioprocentową stopę zastąpienia, która funkcjonowała we wcześniejszym systemie emerytalnym. Pani Wóycicka stwierdziła iż nie spodziewała się tego, że wielu młodych Polaków jest lub było nieświadomych konieczności ubezpieczenia się w III filarze i dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Uważa ona za niezbędne, podjęcie na szeroką skalę edukacji, która będzie wyjaśniać nie tylko tego jak funkcjonują ubezpieczenia emerytalne ale obejmującą również wszystkie ubezpieczenia społeczne. Dzisiaj wielu odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie do końca rozumie co one im dają. Stąd szukanie sposobów na uniknięcie ich płacenia.

Pozostali dyskutanci również godzili się co do tego, że edukacja taka jest potrzebna, tym bardziej, iż zmienił się sposób ustalania wysokości świadczeń emerytalnych. Andrzej Raczko podkreśla konieczność zwiększenia świadomości w kwestii dość ograniczonej odpowiedzialności państwa za wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

Konieczne jest wykształcenie w Polakach przekonanie o tym, że warto dodatkowo oszczędzać i dłuzej pozostawać aktywnym zawodowo. Pozytywnie na edukację w tym względzie wpłynąć może stabilność przepisów określających funkcjonowanie ubezpieczeń emerytalnych Ciągłe zmiany bowiem nie wpływają na zaufanie obywateli do niego. Maciej Jankowski zauważył, iż dużym problemem są obietnice bez pokrycia składane przez polityków i próby ich spełnienia przez nierealne projekty reform systemu emerytur. Podając przykłady Grecji oraz Irlandii doszedł do konkluzji, że mimo tych obietnic, państwo polskie nie będzie miało możliwości zwiększania zobowiązań emerytalnych w stosunku do obywateli.

 

Jacek Ty6szko z DM BOŚ wspomniał, że częstym argumentem słyszanym przez niego w sytuacji gdy próbuje przekonać do oszczędzania na przyszłą emeryturą, jest stwierdzenie iż nie ma to sensu bo nic nie gwarantuje, że za jakiś czas państwo może te składki zabrać i dowolnie nimi dysponować. Im więcej będzie zmian w systemie tym większy chaos w głowach Polaków i mniejsze skutki akcji edukacyjnej.

Wiktor Wojciechowski z Fundacji FOR bronił trochę świadomości emerytalnej Polaków, twierdząc, że nie jest z nią aż tak źle. Świadczą o tym zachowania polegające na korzystaniu z różnych przywilejów, na które pozwala system. Z drugiej strony wiele osób ma poważne wątpliwości co do tego czy różnorakie wyliczenia na temat wysokości ich przyszłych emerytur będą odpowiadać rzeczywistości. Po prostu nie ufają obecnemu systemowi. Według Wojciechowskiego niektórzy politycy, niepotrzebnie rozbudzają też nadzieje, na wyższe świadczenia sugerując różnorakie formy rekompensat w przyszłości, czego przecież tak naprawdę nie mogą zagwarantować.

Maciej Jankowski zwraca uwagę na dość częsty argument przeciwko oszczędzaniu sprowadzający się do tego, że wiele osób nie ma możliwości finansowych by oszczędzać. Jako kontrargument przytacza badanie robione jakiś czas temu przez jeden z banków. W jego trakcie wyszło, że wiele osób nie jest w stanie policzyć ile i na co wydają ze swojego budżetu domowego. Tymczasem okazuje się, iż w skali kraju Polacy wydają ok. 25 mld zł na alkohol, 20 mld zł na hazard i 15 mld zł na papierosy i inne wyroby tytoniowe. W sumie daje to kwotę, która stanowi ok. 10 % pieniędzy przeznaczanych w Polsce na prywatną konsumpcję. Gdyby te wydatki zmniejszyć na rzecz oszczędności o 30 % to w skali roku wzrosłyby one o 50 %. Problem polega jednak na tym, że oszczędzanie przynosi korzyści w odległej przyszłości zaś wspomniane wydatki dają natychmiastową przyjemność.

Zadbaj o swoją emeryturę – przegląd wybranych ubezpieczeń emerytalnych cz. I

O tym, że system, w którym funkcjonują jest zły i w wielu przypadkach nie gwarantuje świadczeń, które wystarczyłyby na to by po prostu przeżyć po przejściu na emeryturę, powiedziano już wiele. Dlatego też nie ma co odkładać decyzji o oszczędzaniu w III filarze. Niemniej dla niektórych przeszkodą jest mnogość ofert dostępnych na rynku. Oto przykład trzech wybranych, którymi można się zainteresować.

Zacznijmy od produktu oferowanego przez firmę Aegon, który nosi nazwę Gwarantowany Program Emerytalny Plus. Jest to ubezpieczenie na życie oraz dożycie, w którym dodatkowe świadczenia emerytalne zapewniane są po osiągnięciu przez klienta 65 roku życia. Dopuszczalny wiek osoby, która może przystąpić do programu to od 18 do 50 lat. Istnieją dwie opcje jeśli chodzi o opłacanie składek: można płacić raz w miesiącu minimum 100 zł lub raz w roku minimum 1000 zł. Jest też możliwość wstrzymania na pewien okres czasu płacenia składek. Minimalny okres ich odprowadzania to 15 lata a maksymalny – 30 lat. Każdy ubezpieczony ma dożywotnią gwarancję otrzymania świadczenia w tej wysokości jaka wcześniej została ustalona, niezależnie od tego jaka będzie koniunktura na rynkach. Można wybrać dwie formy wypłaty – jednorazową lub w miesięcznych ratach. Dzięki formie ubezpieczenia, środki te nie są opodatkowane. Dodatkowo każdy klient ma możliwość wyboru ubezpieczeń, które nie wpływają na wysokość końcowego świadczenia, chronią natomiast przed różnymi sytuacjami.

 

Kolejny produkt, który omówimy można znaleźć w ofercie firmy Allianz. Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz dożycie wraz z planem kapitałowym. Może z niego skorzystać każdy konsument w wieku od 18 do 61 lat. Umowa jest podpisywana na okres od 5 do 52 lat jednak dodatkową granicą jego długości jest ukończenie przez klienta 71 lat. Składka zależna jest od tego jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany. Jeśli chodzi o częstotliwość jej wpłaty to istnieje tu większa dowolność niż w produkcie opisanym wcześniej. Mogą to być wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Jest też możliwość wpłaty w każdym momencie dodatkowych środków, poza ustalonymi w umowie składkami. Co roku Allianz proponuje ubezpieczonemu zwiększenie składki o tzw. wskaźnik indeksacji, co pozwala na zniwelowanie oddziaływania inflacji. Oczywiście klient nie jest zobowiązany do zaakceptowania tej propozycji, może też sam zaproponować o ile chce zwiększyć regularne składki lub pozostać przy dotychczasowej ich wartości.  Wszystkie wpłacone pieniądze wpływają na specjalny rachunek, gdzie przeliczane są na jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego. Końcowe świadczenie emerytalne wypłacone z tego ubezpieczenia to jego suma oraz zyski z inwestycji prowadzonych przez towarzystwo. Suma polisy jest ustalana w momencie podpisywania umowy i w pełni zależy od decyzji klienta.

 

Trzeci z omawianych produktów również znajduje się w ofercie Allianz. Jest to ubezpieczenie z rentą. Mogą deo niego przystąpić nawet osoby, które skończyły 61 rok życia. Warunkiem w ich przypadku jest jednak wpłata składki jednorazowej. Młodsi klienci mają do wyboru wpłatę jednorazową lub regularną. Towarzystwo nie wymaga od ubezpieczonych wcześniejszych badań lekarskich. Ubezpieczenie umożliwia otrzymania świadczenia emerytalnego po skończeniu 50 lat, a więc przed ustawowym wiekiem emerytalnym, w postaci dożywotniej renty. Można też ustalić okres, w którym świadczeniodawca gwarantuję wypłatę renty nawet jeśli ubezpieczony już umrze. W takiej sytuacji pieniądze będzie otrzymywała osoba uposażona, wskazana przez ubezpieczonego w umowie. Oprócz sumy ubezpieczenia świadczenie może być powiększone o ewentualne zyski z inwestycji. W każdym momencie trwania umowy można też wpłacać dodatkowe kwoty jako składki doraźne, jak również czasowo zawiesić wpłacanie jakichkolwiek składek. Częstotliwość ich wpłacania jest taka sama jak we wcześniej opisywanym produkcie Allianz.

Te trzy opisane powyżej produkty to mała część z tych ubezpieczeń emerytalnych, którymi warto się zainteresować. Kolejne produkty będą opisywane w następnych artykułach do lektury, których zapraszamy. I pamiętajmy, im wcześniej zaczniemy oszczędzać w trzecim filarze, tym większe prawdopodobieństwo, że wypracujemy sobie emeryturę na poziomie nas zadowalającym.

Projekt emerytury obywatelskiej

Polskie Stronnictwo ludowe promuje projekt, który wprowadzi pewne zmiany jeśli chodzi o ubezpieczania emerytalne. Zakłada on wprowadzenie świadczenia o nazwie emerytura socjalna oraz rezygnacja z konieczności płacenia przez emerytów podatku dochodowego. Emerytury socjalne zwane też obywatelskimi to pomysł, o którym od dłuższego czasu mówi Minister Pracy z P
SL – Jolanta Fedak. Podobny system obowiązuje dziś w Kanadzie. Owa emerytura to świadczenie, które przysługuje każdemu niezależnie od tego jak wysokie i ile składek odprowadził. Jest ona tylko jednym z elementów całego systemu emerytalnego. To podstawowe świadczenie jest uzupełniane przez inne zależne już od decyzji konkretnego obywatela. Oczywiście wprowadzenie tego typu rozwiązania zakłada również zmianę jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne. Powinny one być mniejsze niż obecnie i również takie same dla wszystkich pracujących.

Ubezpieczenia społeczne - poczytaj

Nie tylko PSL uważa, to za dobry pomysł. Również część ekonomistów uważa, że byłby to dobry kierunek reform obecnego systemu emerytalnego w Polsce. Pozytywną ocenę propozycji wystawiło Centrum im. Adama Smitha.

Profesor Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej proponuje, żeby emerytura obywatelska była finansowana przez tzw, podatek emerytalny, który każdy opłacałby przez 40 lat. Miałby on zastąpić aktualne składki na ubezpieczenia społeczne, które stanowią 19,52 % wynagrodzenia brutto. Podatek emerytalny według profesora, powinien być ustalony na poziomie podwójnej składki na KRUS, czyli aktualnie 130 zł.

Oczywiście są i krytycy takiego rozwiązania. Jednym z nich jest Michał Boni, który uważa, że w przyszłości przełożyłoby się to na zwiększenie wysokości składek lub podatków. Ponadto uważa, że społeczeństwo nie zgodzi się na wprowadzenie emerytury obywatelskiej gdy dowie się, że będzie ona bardzo niska. W Izraelu gdzie funkcjonuje podobny system wynosi ona 20 % średniego wynagrodzenia, podobnie jest w Kanadzie i innych krajach.

Również szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich – Ryszard Petru, jest sceptyczny. Twierdzi, że wprowadzi to nierówności społeczne. Osoby zamożne poradzą sobie i ubezpieczą dodatkowo, zaś te uboższe będą chciały by emerytura socjalna była wyższa.

Nie licz na ZUS i OFE zainteresuj się III filarem

Ubezpieczenia emerytalne mają nam zapewnić finansową przyszłość gdy przejdziemy na emeryturę. Większość Polaków liczy jednak tylko na emeryturę, ze składek, które odprowadzają na czyli z I i II filaru. Szacuje się, że świadczenia z tego tytułu wyniosą 30-40 % kwoty ostatnich zarobków. Dla wielu osób oznacza to po prostu, że nie starczy im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Aktualnie system emerytalny obowiązuje od 1999 roku. Składa się z trzech filarów, z których obowiązkowe są pierwsze dwa. Dodatkowo tylko w drugim i trzecim pieniądze są inwestowane. Nie ma co jednak liczyć na duże zyski z drugiego filaru a więc z OFE. Szczególnie, że po ostatnich zmianach wprowadzonych przez rząd Donalda Tuska składka odprowadzana do niego z dotychczasowych 7,3 % spadła do 2,3 % wynagrodzenia brutto. Pozostała część powiększyła składki na I filar. Innymi słowy więcej naszych pieniędzy jest odkładanych na Fundusz Ubezpieczeń społecznych, gdzie w żaden sposób nie są pomnażane. Jaka będzie stopa zwrotu środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych tego dzisiaj nie wie nikt.

Stąd tak istotne jest, by zainteresować się trzecim filarem, który może powiększyć naszą przyszłą emeryturę. W jego ramach można wybrać oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub w Pracowniczych Programach Emerytalnych a od nowego roku wybrać będzie można też  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zobaczmy więc co konkretnie pozwalają ubezpieczenia emerytalne w tym filarze.

Wybierając Indywidualne Konto Emerytalne możemy gromadzić na nim środki, które są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Są one lepiej oprocentowane niż w przypadku rachunków oszczędnościowych. ZOBACZ>  IKE pozwala na oszczędzanie przez inwestowanie w fundusze inwestycyjne, za pomocą produktów bankowych i przez ubezpieczenie na życie. Jest też możliwość inwestowania na giełdzie.

Rozwiązanie to ma jednak kilka ograniczeń:

  • nie można mieć więcej niż jednego konta emerytalnego,
  • nie można wypłacić zgromadzonych środków przed dojściem do wieku emerytalnego (jeśli ktoś je wypłaci musi zapłacić podatek Belki),
  • roczny limit wpłat to kwota stanowiąca 1,5 średniej pensji przewidywanej na dany rok.

Pracownicze Programy Emerytalne tworzone są przez pracodawców, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia emerytalne osób, które zatrudniają. Środki te podlegają opodatkowaniu. Oczywiście to, czy w danym zakładzie funkcjonują PPE zależne jest od pracodawcy a więc rozwiązanie to nie jest dostępne dla każdego.

Mimo tego, że wiemy już iż trzeci filar jest warty zainteresowania, ciągle pozostaje pytanie jak dużo oszczędzać i jak odkładane kwoty wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. Cóż, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie typu: ile trzeba zainwestować by uzyskać dodatkowe 1 tys. zł emerytury? Zależne jest to bowiem od tego jak długo będzie trwał okres oszczędzania, w jaki sposób nasze pieniądze będą inwestowane oraz ile będziemy żyli – czyli ile będziemy korzystać z emerytury. Jeśli np. założymy, że na emeryturze będziemy przez 15 lat, to w wieku emerytalnym powinniśmy mieć zaoszczędzone 175 tys. zł. Jeśli brakuje nam 20 lat do tego wieku, to przy bezpiecznych formach inwestycji należałoby odłożyć 430 zł miesięcznie. Oczywiście nie znaczy to, że odkładając tę kwotę nie uzyskamy większego świadczenia. Wszystko zależy od finalnych skutków inwestycji.

To na jakie ubezpieczenia emerytalne w III filarze się zdecydujemy, powinno być zależne od naszego wieku. Przykładowo jeśli dopiero zaczynamy karierę zawodową i przed nami długi okres oszczędzania, nie musimy się martwić, że krótkotrwałe zmiany na giełdzie wpłyną na pomniejszenie zainwestowanych środków. Gdy zaś do wieku emerytalnego mamy już niewiele czasu to należałoby inwestować w bezpieczny sposób skupiając się raczej na obligacjach czy funduszach pieniężnych. Niezależnie od tego jaki sposób oszczędzania wybierzemy, to już sama decyzja o udziale w trzecim filarze jest dobrą decyzją, która w przyszłości zaowocuje większą emeryturą.  Nie ma co liczyć, że ZUS albo OFE w jakiś cudowny sposób sprawią, że przewidywania ekonomistów się nie sprawdzą, nie ma też co zwlekać z decyzją – im szybciej zaczniemy tym więcej zaoszczędzimy.

Forum ubezpieczeniowe

Forum ubezpieczeniowe, na którym znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie ubezpieczeń.

forum ubezpieczenioweStrona główna forum „polisa na życie” to zagadnienia z tematów takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, społeczne, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia zwierząt. To również możliwość uzyskania odpowiedzi na nietypoew ubezpieczenia, a także jak radzić sobie z odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wyrządzenia krzywdy lub uczestniczeniu w wypadku dorgowym.  Nowy dział o tytule „Żale i płacze ubezpieczonego” to dział, w którym opowiadamy o zaistniałych ciężkich i śmiesznych sytuacjach ubezpieczeniowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Forum ubezpieczeniowe znajdziesz pod adresem: www.polisa-na-zycie.pl

http://www.polisa-na-zycie.pl/

http://www.polisa-na-zycie.pl/

Co to jest IKZE?

Jedną ze zmian wprowadzonych przez rząd w systemie, w którym funkcjonują ubezpieczenia emerytalne, jest zwiększenie części składki trafiającej na indywidualne subkonta w ZUS, kosztem tej części, która trafia do OFE. Ta zmiana weszła już w życie. Kolejna zacznie obowiązywać od nowego roku i dotyczy trzeciego, a więc dobrowolnego filaru. Obok Indywidualnych Kont Emerytalnych zaczną funkcjonować Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Problem jednak w tym, że wiedza o nowym instrumencie oszczędzania jest nikła i ma ją niewielu potencjalnych zainteresowanych. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że o IKZE słyszało i wie w jaki sposób z niego skorzystać 7 % Polaków, 14 % słyszało o nim, ale nie wie jak z niego korzystać. 79 % respondentów w ogóle nie słyszało o takim produkcie. Tak więc przed rządem jeszcze dużo do zrobienia w kwestii edukacji na temat IKZE. My przedstawimy najważniejsze różnice w stosunku do IKE.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Zaletą nowego produktu jest możliwość odliczenia wpłaconych środków od podstawy opodatkowania w przypadku podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlega wypłata z konta po okresie oszczędzania lub wcześniejszy zwrot wpłaconych pieniędzy, jak również wypłata środków przez uprawnione osoby trzecie w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Na jednym IKZE środki oszczędzać może tylko jedna osoba – małżonkowie nie mają możliwości posiadania wspólnego konta. Roczny limit wpłat na IKZE to kwota stanowiąca 4 % podstawy, od której obliczana jest składka na ubezpieczenia emerytalne.

Zgromadzone środki mogą być wypłacone na wniosek właściciela konta po tym jak skończy 65 rok życia, pod warunkiem że wpłacał na nie pieniądze przez minimum 5 lat oraz we wspomnianym już przypadku jego śmierci przez osobę do tego uprawnioną. Wypłata może być jednorazowa lub w ratach. W przypadku rat  w grę wchodzi okres minimum 10-letni, chyba że czas oszczędzania wyniósł mniej niż 10 lat, wówczas raty będą wypłacane przez tyle lat, ile gromadzone były środki.

Po wypłacie jednorazowej, trzeba będzie zapłacić podatek wskazany przez instytucję prowadzącą IKZE, zaś w przypadku rat podatek będzie ściągany w formie zaliczki z każdej raty.

Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?

Pojawiają się coraz to nowe pomysły na zlikwidowanie deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoda tylko, że ciągle dotyczą one naszych kieszeni. Ostatnio posłowie wpadli na pomysł by osoby pracujące na umowę o dzieło musiały również odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli ta zmiana weszłaby w życie, wówczas niemal 3 mln pracujących będzie zmuszone odprowadzać owe składki.

Aktualnie umowa o dzieło do tego typu działań nie zobowiązuje. Innymi słowa jeśli ktoś ma przychody wyłącznie z tego tytułu nie podlega ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, ani społecznemu. Pomysłowi posłów sprzeciwiają się pracodawcy, którzy uważają, że zarzut jakoby nadużywali oni tego typu rozwiązania jest niesłuszny. Umowa o dzieło może być wykorzystana tylko w niektórych sytuacjach, bo zawsze konsekwencją pracy na jej podstawie musi być jakieś dzieło w niej określone. Maciej Englert szef Unii Polskich Teatrów zauważa, że osobami wykonującymi pracę z tytułu umowy o dzieło są przeważnie różnego rodzaju twórcy. W związku z tym proponowane zmiany dotkną najbardziej tą grupę społeczna.


Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?Związki zawodowe wystąpiły do rządu z prośbą by ten sprawdził jakie skutki finansowe przyniosłoby wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tych umów, póki co odpowiedzi jednak nie otrzymał. Wiesława Taranowska z OPZZ uważa, że atutem wprowadzenia w życie propozycji posłów jest wyższa emerytura dla osób pracujących na umowę o dzieło. Związek jest za tym by składki na ubezpieczenia społeczne nie dotyczyły każdej umowy o dzieło a jedynie tej sytuacji gdy osoba pracująca nie ma żadnego innego tytułu do ubezpieczenia. Aktualnie tymi tytułami są: umowa o pracę, praca chałupnicza, umowa agencyjna, umowa zlecenia i działalność gospodarcza.

 

Sprawa ta ma być tematem posiedzeń tak samo jak kwestia zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez autorów i twórców do 50 %. Aktualnie koszt ów wynosi 50 %. Każda z tych propozycji musi być teraz zaopiniowana przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. Prawdopodobnie zmiany te nie zostaną jednak wprowadzone przed wyborami.

Wysokość emerytury zależy od Ciebie

Państwowe ubezpieczenia emerytalne  Osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce wciąż przybywa. Na chwilę obecną owe osoby którym przysługują ubezpieczenia w ZUS stanowią 16,8 % społeczeństwa, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat odsetek ten wzrośnie jednak do 29% by w roku 2060 osiągnąć poziom 37,5%. Kilka lat temu na 1000  osób pracujących wypadało 553,5  emerytów, niestety w roku 2060 liczba osób pobierających świadczenie emerytalne wzrośnie do 1070. Osób pobierających ubezpieczenia emerytalne ciągle przybywa jednakże wysokość ubezpieczenia w ZUS  spada i nie jest adekwatna do comiesięczne pensji otrzymywanej w czasie aktywności zawodowej. Ubezpieczenia emerytalne w 2006 roku stanowiły 63,2% zarobku jaki otrzymywał emeryt w ostatniej pracy, w roku 2060 kwota ubezpieczenia w ZUS wynosić będzie tylko 47% pensji.

Prognozy te budzą obawy wśród większości społeczeństwa polskiego dlatego też Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła 4 kroki mające pomóc przyszłym emerytom zdobyć odpowiednio wysokie ubezpieczenia emerytalne. Według Komisji Nadzoru Finansowego najlepszymi sposobami na świetlaną przyszłość jest porównanie ubezpieczenia w ZUS z ubezpieczeniami dostępnymi w ramach otwartych funduszy emerytalnych. Ponadto ważna jest dość częsta kontrola przypływów z inwestycji różnych funduszy. Kolejnym sposobem powiększenia emerytury jest utworzenie indywidualnego konta na którym gromadzone będą środki na przyszłe życie. Ostatnim lecz równie ważnym sposobem jest przekonanie pracodawcy by ten zajął się organizacją programu emerytalnego dla pracowników.

mimo zapewnień rządu nie będą wysokie. Wszyscy którzy obawiają się życia na emeryturze mają ku temu powody. Dlatego już teraz każdy powinien sprawdzić samodzielnie na jakie świadczenia emerytalne będzie mógł liczyć w przyszłości. Najłatwiej zrobić to można korzystając z dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego specjalnych kalkulatorów. Wysokość otrzymanej w przyszłości emerytury zależy od działań podjętych w teraźniejszości. Najgorsze co można zrobić to czekać aż Rząd wpadnie na pomysł skąd wziąć brakujące pieniądze. Niestety debaty polityków w sprawie OFE i emerytur jak do tej pory nie wniosły niczego, a fakt wciąż rosnącej liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest pozostawiany bez komentarza.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy Pan/Pani zawarł/aby polisę ubezpieczeniową przez Internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...